STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Doradztwo zawodowe
 Szkolnictwo
 Kursy
 ABC biznesu
 Unia Europejska
 Biblioteka GCI
 Ważne adresy z pracą
 GCI na Mazowszu
 Cennik GCI
 OFERTY PRACY WUP
 OFERTY PRACY PUP PŁOCK
 Telepraca
Odwiedziło nas

osób
 • Regulamin GCI

  REGULAMIN

  GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

  W MAŁEJ WSI  1. Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest do realizacji celów określonych w projekcie działalności GCI.

  2. Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących skorzystać z jego usług.

  3. Klienci korzystają z urządzeń GCI w godzinach usta1onch przez Wójta Gminy.

  4. Merytoryczną, organizacyjną i techniczną opiekę nad pomieszczeniem sprawuje pracownik Gminnego Centrum Informacji w Małej Wsi.

  5. Komputery i inny sprzęt biurowy znajdujący się w GCI, mogą być używane tylko podczas obecności pracowników GCI i pod ich nadzorem.

  6. Włączanie zasilania systemów komputerowych przed rozpoczęciem zajęć oraz jego wyłączenie po zakończeniu zajęć należy do obowiązków pracownika.

  7. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń klient jest zobowiązany sprawdzić sprawność sprzętu na przydzielonym mu stanowisku. Wszelkie usterki należy zgłosić natychmiast pracownikowi GC I.

  8. Po zakończeniu korzystania z urządzeń należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego.

  9. Do konfgurowania komputerów znajdujących się w GCI upoważnieni są wyłącznie jego pracownicy.

  10. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oryginalne oprogramowanie zainstalowane w tych komputerach - zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania!

  11. W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania należy uzgodnić to z pracownikiem GCI i upewnić się, co do praw autorskich danego programu, jeżeli nie jest to oprogramowanie typu freeware należy je usunąć po wypróbowaniu.

  12. Za szkody wynikłe w przypadku nie zastosowania się przez osobę korzystającą z nakazów punktu 10 i 11 zostanie ona obciążona kosztami usunięcia tych szkód.

  13. Należy uzgadniać z instruktorami chęć przechowywania swoich plików prywatnych na dyskach komputerów GCI - niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie (nawet nieumyślne) danych użytkownika.

  14. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego pracownicy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.

  15. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie.

  16. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy.

  17. Użytkownik jest zobowiązany bezwzględnie stosować zasady BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.

  18. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachować ciszę i spokój.

  19. Korzystanie z wyposażenia GCI będzie niemożliwe w czasie trwania kursów i szkoleń.

  20. Podczas zajęć odpowiedzialność za całość mienia zgromadzonego w GCI spoczywa na prowadzącym zajęcia.

  21. Osoba fizyczna łub prawna ma prawo do dowolnego korzystania z Internetu w ramach GCI.

  22. Konta e-mail i strony www nie wolno używać do celów sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami etyki lub obowiązującym prawem.

  23. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych. erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

  24. Abonent nie może zamieszczać treści o tematyce erotycznej.

  25. Konto każdego abonenta zostaje zabezpieczone hasłem. Powinno być ono jednak w jak najkrótszym czasie od założenia zmienione. Ze względu na fakt, że hasło nie zabezpiecza w 100 % tajności informacji na koncie, GCI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych.

  26. Nie zastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu, obowiązujących norm prawnych lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności naruszającej dobre imię GCI może spowodować zakaz korzystania z GCI dla osoby, która się tego dopuściła!